022 4558 5485

INDIAN INSTITUTE OF CHEMICAL ENGINEERS
MUMBAI REGIONAL CENTRE

List of Past Chairman & Secretaries

YearChairman Secretary
1985-86 Shri K P Mohandas Rao Prof S P Mahajan
1986-88Prof K K Tiwari Dr K C Khilar
1988-89 Dr K S Hattangady Dr G D Yadav
1989-90 Dr K S Hattangady Dr G D Yadav
1990-91 Dr A N Gandhi Dr G D Yadav
1991-92 Dr A N Gandhi Dr G D Yadav
1992-93 Mr J S Vasani Dr A B Pandit
1993-94 Mr J S Vasani Dr A B Pandit
1994-96Dr G D Yadav Dr A B Pandit
1996-97 Mr H K Sadhukhan Dr A B Pandit
1997-98 Mr H K Sadhukhan Dr A B Pandit
1998-99 Mr M S Hanra Mr B N Thorat
1999-2000 Mr A K Saxena Mr B N Thorat
2000-02Mr A K Saxena Mr Vinay Srivastava
2002-03 Mr D P Mishra Mr K Sahasranaman
2003-04 Mr M Rohatgi Dr S Ganeshan
2004-05 Mr M Rohatgi Dr S Ganeshan
2005-06 Mr K Venkatramanan Mr V Y Sane
2006-07 Mr P D Samudra Dr H Srihari
2007-08 Mr P D Samudra Dr Sunil S Bhagwat
2008-09 Dr H Srihari/ Mr Praveen Saxena Mr Jayesh Master
2009-10 Mr Praveen Saxena Mr Jayesh Master
2010-11 Mr Praveen Saxena Mr Jayesh Master
2011-12 Mr Vinay Srivastava Mr Jayesh Master
2012-13 Mr Vinay Srivastava Mr Jayesh Master
2013-14 Mr Vinay Srivastava Dr Anita Kumari
2014-15Prof. S S BhagwatDr. Anita Kumari
2015-16Dr. Alpana MahapatraDr. T L Prasad
2016-17Dr. M P JainMr. Pratik G Bhagat
2017-19Mr. R G RajanMr. V Y Sane
2019-21Dr.U.Kamachi MudaliDr.B.Chakravorty